Warunki korzystania

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Koolitusveeb OU, NIP: EE101367309 (dalej Webszkolenie) prowadzi i administruje serwisem internetowym www.webszkolenie.pl (dalej Serwis), za pośrednictwem którego użytkownicy mogą zamawiać i odbywać szkolenia online oraz inne związane usługi (dalej Usługa).

1.2. Regulamin obowiązuje zarówno zarejestrowanych użytkowników, jak i niezarejestrowanych (zwanych dalej Użytkownikami). Wyrażając zgodę na korzystanie z Serwisu i/lub Regulamin korzystania z usług, Regulamin staje się wiążącą umową zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Webszkoleniem, która reguluje korzystanie z Serwisu (dalej Regulamin).

1.3. Korzystając z Usług, użytkownik potwierdza, że ​​ma ukończone 18 lat lub posiada zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z Usług (osoba fizyczna). W przypadku osoby prawnej, instytucji lub innej organizacji potwierdzeniem istnienia prawa do reprezentacji uważa się korzystanie z usług przez przedstawiciela Użytkownika serwisu.

1.4. Serwis szkoleniowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie.

1.5. Użytkownik rozumie, że wyrażając zgodę na korzystanie z Serwisu i/lub Regulaminu, Webszkolenie przekazuje do Użytkownika treści cyfrowe za zgodą Użytkownika, w związku z czym nie ma prawa do odstąpienia od zamówionej Usługi zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa konsumenta. Brak prawa do odstąpienia od usługi nie wyłącza prawa Użytkownika do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 6.2 Regulaminu.

1.6. Usługa umożliwia opublikowane w Serwisie treści:

1.6.1. które są przeznaczone wyłącznie dla Użytkownika;

1.7. Usługa może być odpłatna zgodnie z informacją zawartą w Serwisie.

1.8. Serwis szkoleniowy zastrzega sobie prawo do zmiany wyboru oferowanych treści w dowolnym momencie, przy czym Serwis szkoleniowy nie ma obowiązku informowania o tym Użytkownika.

1.9. Wyrażając zgodę Użytkownik otrzymuje ograniczoną licencję na korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik rozumie i akceptuje, że Serwis i jego prawo do korzystania z usług oraz dostępne treści należą do Webszkolenie lub współpracujących z nim partnerów. Użytkownik zgadza się, że korzystanie z Serwisu nie daje mu prawa własności do jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie. Użytkownik w pełni rozumie, że treści medialne udostępnione w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie do celów osobistych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.10. Treść Usług jest płatna dla Użytkownika, ceny opłat serwisowych podane są na portale.

1.11. Opłaty za dostęp do Usługi płatne są przelewem bankowym.

1.12. Webszkolenie zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty z przyczyn niezależnych np. w przypadku zmiany stawek podatkowych, opłat serwisowych, opłat eksploatacyjnych itp. Webszkolenie powiadamia Użytkownika za pośrednictwem Portalu o zmianie warunków opłat.

1.13. Obowiązek założenia konta użytkownika w celu korzystania z Usług Serwisu uzależniony jest od wybranej przez Użytkownika usługi. Aby skorzystać ze standardowej usługi, Użytkownik powinien założyć konto Użytkownika i zarejestrować się jako Użytkownik zgodnie z instrukcjami podanymi na portalu. Każdy Użytkownik może założyć jedno konto. Hasło wybrane przez użytkownika powinno być indywidualne.

1.14. Użytkownik nie ma prawa udostępniać swojej nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim oraz nie może używać nazwy użytkownika i hasła innych osób. Podczas rejestracji użytkownik powinien podać aktualny adres e-mail, a Webszkolenie ma prawo zweryfikować jego poprawność.

1.15. Podczas rejestracji użytkownik przekazuje:

1.15.1 w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, numer ewidencyjny lub datę urodzenia osoby, adres e-mail i numer telefonu.

1.15.2. w przypadku osoby prawnej, instytucji lub innej organizacji adres pocztowy, numer telefonu, imię i nazwisko przedstawiciela lub osoby kontaktowej wraz z nazwą, NIP lub innym identyfikatorem osoby prawnej.

1.16. Wprowadzając swoje dane Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora oraz ewentualnych partnerów umownych Serwisu Webszkolenie.

1.17. Adres poczty elektronicznej jest wykorzystywany między innymi do przesyłania faktur i innych powiadomień związanych ze świadczeniem Usług.

1.18. Wszelkie powiadomienia wysłane do Użytkownika pocztą elektroniczną uważają się za dostarczone po 24 godzinach od momentu wysłania powiadomienia.

 

  1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

2.1. Użytkownik zobowiązuje się do:

2.1.1. podawania  pełnych i prawdziwych danych podczas rejestracji;

2.1.2. przestrzegania warunków niniejszej umowy;

2.1.3. uiszczenia opłat za Usługi, jeśli są przewidziane;

2.1.4. przestrzegania zasad dobrych obyczajów i obowiązujących przepisów.

2.2. Użytkownik nie może:

2.2.1. korzystać z Serwisu w celu oszustwa lub w jakimkolwiek innym nielegalnym celu;

2.2.2. zmuszać innych osób do popełnienia jakichkolwiek nielegalnych działań lub do udziału w nich;

2.2.3. nękać, znęcać się, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, oczerniać, grozić lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność;

2.2.4. korzystać z Serwisu w celach nieprzyzwoitych lub niemoralnych;

2.2.5. instalować lub przesyłać wirusy lub inne złośliwe oprogramowania, które są lub mogą być używane w sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Serwisu.

2.3. Użytkownik ma prawo do:

2.3.1. korzystania z usług oferowanych przez Serwis;

2.3.2. zarejestrowania się jako Użytkownik na czas nieokreślony;

2.3.3.do zakończenia korzystania z usług w dowolnym momencie poprzez przekazanie zawiadomienia do Webszkolenie drogą mailową lub poprzez usunięcie własnego konta.

 

  1. PRAWA I OBOWIĄZKI SERWISU INTERNETOWEGO WEBSZKOLENIE

3.1. Administrator portalu internetowego ma prawo do:

3.1.1. bezwarunkowego i natychmiastowego usunięcia zarejestrowanego Użytkownika w przypadku podania wprowadzających w błąd, niedokładnych i / lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji oraz jeśli działania Użytkownika mogą naruszyć bezpieczeństwo Serwisu;

3.1.2. jednostronnego dokonania zmian Regulaminu;

3.1.3. poinformowania Użytkownika o wszelkich zmianach i uzupełnieniach w formie powiadomienia  na stronie Serwisu;

 

  1. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Po zapoznaniu się z Regulaminem i zarejestrowaniu się na portale internetowym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego regulaminu, a także do wykonania obowiązków informacyjnych.

4.2. Webszkolenie nie sprzedaje / nie pośredniczy / nie przekazuje danych osobowych ani kontaktowych użytkowników osobom trzecim niewymienionym w warunkach korzystania lub nie związanym ze świadczeniem usług.

4.3. Webszkolenie udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim wyłącznie za zgodą Użytkownika lub w przypadkach wymaganych przepisami prawa Unii Europejskiej.

 

  1. WEJŚCIE W ŻYCIE I ROZWIĄZANIE REGULAMINU

5.1. Regulamin zostaje zawarty na czas nieokreślony.

5.2. Zarówno Strony mogą w każdej chwili odstąpić od Regulaminu poprzez zawiadomienie drugiej strony. W takim przypadku konto Użytkownika zostanie usunięte.

5.3. Webszkolenie ma prawo wypowiedzieć Regulamin w trybie nadzwyczajnym w przypadku istotnego naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub nie usunięciu naruszenia w terminie 10 dni od dnia wysłania przez Webszkolenie stosownego zawiadomienia do Użytkownika.

 

  1. INNE WARUNKI

6.1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

6.2. Regulamin świadczenia usług podlega prawu Unii Europejskiej. Spory wynikające z Regulaminu będą rozstrzygane za porozumieniem Stron w drodze negocjacji.

W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu.

 

      7. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

7.1. Użytkownik może zgłosić reklamację wobec Webszkolenie.pl do administratora portalu szkoleniowego poprzez wypełnienie formularzu reklamacji znajdującego się na stronie internetowej serwisu w zakładce „dane kontaktowe”.

7.2. Reklamacje rozpatrywane są przez usługodawcę najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych.

7.3. Jeśli szkolenie nie będzie pasowało, usługodawca zwróci 100% opłaty za szkolenie nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. Wpłata zostanie zwrócona na rachunek, z którego została wykonana.

 

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania