Często zadawane pytania

JAK ZAMÓWIĆ SZKOLENIE

Jak zamówić szkolenie?

Zamówienie szkolenia dla pracowników FIRM/ INSTYTUCJI:

1. Zarejestruj się, jako użytkownik, wybierając „konto firmy / instytucji”.

2. Wybierz i zamów szkolenie, wpisz imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) oraz numer ewidencyjny osoby uczestnika(-ów).

3. Za zamówienie można zapłacić przelewem lub poprzez system płatności internetowych (Przelewy24). Faktura zostanie automatycznie wysłana na podany adres mailowy.

4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, hasła potrzebne do uzyskania dostępu do szkolenia zostaną automatycznie przekazane na podany adres e-mail.

Zamówienie szkolenia dla OSOBY FIZYCNEJ:

1. Zarejestruj się jako użytkownik, wybierając „konto osobiste”.

2. Wybierz i zamów szkolenie.

3. Za zamówienie można zapłacić przelewem lub poprzez system płatności internetowych (Przelewy24). Faktura zostanie automatycznie wysłana na podany adres mailowy.

4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, hasła potrzebne do uzyskania dostępu do szkolenia zostaną automatycznie przekazane na podany adres e-mail.

Za kurs zapłaciłem poprzez system płatności online, ale nie otrzymałem faktury i / lub haseł na czas szkolenia.

1. Jeśli zamówiłeś szkolenie przez konto firmowe, sprawdź w zakładce „Moje konto”, czy podany adres e-mail jest prawidłowy. Jeżeli adres jest nieprawidłowy, popraw go i skontaktuj się z obsługą serwisu Webszkolenie.pl.

2. Czasami krótkotrwałe problemy z połączeniem internetowym w trakcie realizacji transakcji mogą spowodować jej przerwanie i wpłata nie zostanie zaksięgowana na koncie odbiorcy. W takiej sytuacji skontaktuj się z obsługą serwisu Webszkolenie.pl.

Zakup szkolenia - jak dokonać szybkiego zakupu online?

Jeśli zależy Ci na jak najszybszym rozpoczęciu nauki, najlepszym sposobem jest opłacenie zamówienia poprzez link bankowy (Przelewy24) lub przelewem, wysyłając potwierdzenie na adres: info@webszkolenie.pl. W takim przypadku będziemy mogli niezwłocznie przesłać Ci niezbędne hasła.

Faktura VAT - gdzie ją znajdę, gdzie mogę ją pobrać?

Jeśli szkolenie było opłacone przez firmę, skontaktuj się z osobą, która przekazała Ci hasła uczestnictwa. Osoba, która utworzyła konto firmowe lub konto indywidualne może przeglądać faktury:

Moje konto → Faktury

SZKOLENIA HACCP

HACCP — co to jest?

Jest to obowiązujący w Polsce system zapewniania bezpieczeństwa żywności, który jest wykorzystywany w gastronomii. Dotyczy on także zakładów, które wytwarzają żywność. Nazwa pochodzi z języka angielskiego — Hazard Analysis and Critical Control Points.
Jak sama nazwa wskazuje, ocena w tym systemie wyrażana jest w skali punktowej. Warto też wiedzieć, że HACCP musi nie tylko być wdrożony, ale powinien być też w naszej działalności stale udoskonalany. Trudno o jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy istnieje ujednolicony schemat HACCP.
Na pewno należy pamiętać o tym, aby rozpocząć jego wdrażanie od zidentyfikowania potencjalnych problemów, jakie mogą wystąpić w obszarach, jakich HACCP dotyczy. Jeśli już wiemy, jakie są to sytuacje, kolejnym krokiem jest ocena możliwej częstotliwości ich wystąpienia.
Końcowym etapem jest wdrożenie procesu i jego kontrola, która opiera się na ciągłym audycie wszystkich tych obszarów. HACCP obejmuje trzy kluczowe grupy zagrożeń, które mogą mieć bardzo duży wpływ na tak wrażliwą branżę, jak gastronomia. Są to:

– zagrożenia mikrobiologiczne,
– zagrożenia fizyczne,
– zagrożenia chemiczne.

HACCP — kto przeprowadza kontrolę?

Przeprowadza je SANEPID, a podstawą prawną jest rozporządzenie nr 852/2004, które zostało wydane przez Parlament i Radę Europejską 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych. W naszym prawodawstwie kwestie te reguluje Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006 roku.

Warto pamiętać o tym, że w wytycznych HACCP znajdują się też takie rzeczy, jak obowiązek zachowania odpowiedniej czystości. Jeśli nie zastosujemy się do wytycznych, to podczas kontroli SANEPID-u możemy dostać pouczenie lub mandat.

Czy Stacje Sanitarno- Epidemiologiczna (SANEPID) akceptuje сertyfikat o odbyciu szkolenia HACCP online?

Tak, ponieważ jest to zgodne ze wszystkimi polskimi i unijnymi przepisami regulującymi obrót produktami spożywczymi i ustanawiającymi wymogi higieny żywności dla osób mających kontakt z żywnością.

Czy certyfikat uzyskany na portalu webszkolenie.pl jest odpowiednikiem certyfikatu uzyskanego podczas regularnego szkolenia (z instruktorem)?

Tak.

Szkolenie HACCP online zajmuje znacznie mniej czasu niż zwykły kurs. Czy ilość czasu spędzonego na treningu jest czynnikiem decydującym?

Nie, ważne jest, aby podczas szkolenia praktykant zdobył całą niezbędną wiedzę z zakresu higieny żywności. Czas poświęcony na jej pozyskanie nie jest regulowany aktami prawnymi i nie jest rozstrzygający.

SZKOLENIA BHP

Szkolenie BHP – co to jest?

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy to wymagany przepisami prawa kurs, który musi odbyć każdy nowo zatrudniony pracownik.
Wyróżnia się dwa rodzaje szkolenia. Pierwsze z nich – wstępne – jest niezbędne przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Składa się m.in. z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Jego celem jest zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym z zagrożeniami i czynnikami ryzyka.
Ponadto, szkolenie wstępne ma na celu wyposażenie pracownika w wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania obowiązków służbowych. Szkolenie okresowe natomiast ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia wstępnego. Jego częstotliwość określają przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

Według obowiązującego w Polsce prawa, pracodawcy mają obowiązek odbywać i organizować dla swoich pracowników cykliczne kursy z zakresu BHP. Nie jest to jednak jednolity termin dla wszystkich branż – przepisy bowiem wskazują różne maksymalne okresy pomiędzy szkoleniami w zależności od stopnia ryzyka poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.

Jak stanowi rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., raz w roku powinno odbywać się szkolenie dla robotników, których funkcje wiążą się z najwyższym stopniem zagrożenia dla zdrowia i życia. Z kolei pozostałe osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych, powinny przejść przez taki cykl wykładów co 3 lata. Należy również pamiętać, że nie bez znaczenia jest termin pierwszego odbytego szkolenia okresowego – w przypadku robotników okres ten jest nie dłuższy niż 12 miesięcy od zatrudnienia na danym stanowisku. Co ważne – odbywa się ono w formie instruktażu i trwa minimum 8 godzin lekcyjnych.

Inaczej to wygląda w przypadku pozostałych stanowisk. I tak na przykład:
– pracodawcy,
– kadra kierownicza (w tym kierownicy, mistrzowie i brygadziści),
– inżynierowie i pracownicy techniczni,
– technolodzy i organizatorzy produkcji,
– projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych,
– pracownicy służb BHP i osoby wykonujące zadania z tego zakresu,
– osoby zatrudnione na stanowiskach, na których są narażone na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia,
– pracownicy, których funkcje związane są z odpowiedzialnością w zakresie BHP,
– pracownicy służby zdrowia: pielęgniarki, lekarze, stomatolodzy i pozostały personel medyczny,
– sprzedawcy, kasjerzy i przedstawiciele handlowi,
– lekarze weterynarii,
– nauczyciele
powinni odbywać odpowiednie szkolenia nie rzadziej niż co 5 lat, przy czym pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami pierwszy kurs powinni odbyć nie później niż do 6 miesięcy od podjęcia pracy, natomiast pozostali pracownicy do 12 miesięcy.

Szkolenie BHP - jak wygląda?

Szkolenie BHP może odbyć się w formie instruktażu, kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online).
Jak wygląda szkolenie BHP w formie instruktażu, kursu lub seminarium?
To tradycyjna forma szkolenia, w której uczestnicy spędzają określoną przepisami liczbę godzin lekcyjnych na zajęciach prowadzonych przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę (pracownika służby BHP lub pracodawcę/pracownika pełniącego funkcję służby BHP). Szkolenie to musi trwać: w przypadku instruktażu nie krócej niż 2 godziny lekcyjne, w przypadku kursu nie krócej niż 15 godzin lekcyjnych (może składać się z zajęć teoretycznych i praktycznych), w przypadku seminarium nie krócej niż 5 godzin lekcyjnych.

Szkolenia w ramach samokształcenia kierowanego trwają znacznie krócej – o ich długości decyduje pracownik zgodnie ze swoim poziomem wiedzy. Do przeprowadzenia szkolenia wystarczy sprawny komputer z dostępem do internetu.
Nie jest konieczna obecność pracownika służby BHP, jednak samo szkolenie w formie e-learningu musi być przygotowane przez podmiot uprawniony do tego.

Każdą z form szkolenia kończy test, który jest potwierdzeniem zdobytej wiedzy. Jego poprawne wypełnienie jest niezbędne do uzyskania zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Czy kursy BHP online są respektowane przez Państwową Inspekcję Pracy?

Tak, szkolenia e-learning BHP są uznawane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz inne jednostki nadzorujące warunki pracy, w związku z tym, że są zgodne ze wszystkimi wymogami z rozporządzenia Ministra Pracy i Gospodarki ws. szkoleń z dziedziny BHP z dnia 27 lipca 2004 roku. Jest to forma tak zwanego samokształcenia kierowanego.

UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH

Ile razy z rzędu mogę podejść do testu lub egzaminu?

Na zaliczenie każdego testu oraz zdanie egzaminu przeznaczone są 2 godziny. W ten sposób w ciągu tych dwóch godzin możesz podchodzić do testu lub egzaminu tyle razy, ile potrzebujesz. Stoper, który odlicza należne dwie godziny, znajduje się w prawym górnym rogu strony.

Jeśli przystępuję do testu lub egzaminu po raz drugi, to czy pytania będą takie same jak podczas pierwszego testu/egzaminu?

Nie. Dla każdego nowego testu lub egzaminu system automatycznie generuje nowe pytania i odpowiedzi, dlatego wszystkie testy i egzaminy szkoleniowe są unikalne.

Jak długo trwa szkolenie HACCP online?

Wszystko zależy od wcześniejszej wiedzy ucznia i szybkości czytania. Szkolenie może trwać od 20 minut do 3 godzin.

Kupione szkolenia - gdzie je znajdę?

Zamówione szkolenie można znaleźć w zakładce:

Moje konto → Szkolenia

Przedsiębiorstwo, które zleciło szkolenie dla swoich pracowników, może znaleźć ich listę w zakładce:

Moje konto → Zamówienia

Jak przekazać kupione szkolenie pracownikowi?

Zamawiając szkolenie musisz podać adres e-mail pracownika, a on na swój adres otrzyma maila z hasłami.
Jeśli z jakiegoś powodu nie jest możliwe podanie adresu pracownika, dane potrzebne do wejścia do środowiska szkoleniowego można skopiować w zakładce:

Moje konto → Zamówienia → Szkolenia → Zobacz uczestników

UZYSKANIE CERTYFIKATU

Jak uzyskać certyfikat ukończenia kursu po zdaniu egzaminu?

Po zdaniu egzaminu pojawiają się przyciski umożliwiające natychmiastowe wydrukowanie, zapisanie lub wysłanie certyfikatu e-mailem. Certyfikat jest również przechowywany w zakładce „Moje konto”.

Zdałem egzamin, ale nie mogłem wydrukować certyfikatu.

Jeśli szkolenie było opłacone przez firmę, skontaktuj się z osobą, która przekazała Ci hasła uczestnictwa. Osoba, która utworzyła konto firmowe lub konto indywidualne, może przeglądać i drukować certyfikaty.

Certyfikaty - gdzie je znajdę i w jakich formatach są dostępne?

Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu wygeneruje się dla Ciebie zaświadczenie.
Będzie ono dostępne w zakładce

Moje konto → Certyfikaty

Zaświadczenie możesz pobrać w formacie PDF lub wysłać je na adres e-mail.

Masz pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami TUTAJ
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania