Przykład szkolenia BHP online (1. część)

SZKOLENIE BHP (1. część)

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków pracy, oceny ryzyk i zagrożeń w miejscu pracy oraz organizowanie stanowisk pracy.

Szkolenie spełnia wymogi polskiego ustawodawstwa, w tym Kodeksu Pracy .

Dostępne jest w języku polskim i rosyjskim.

Wyżej wymieniona grupa pracowników powinna odbywać szkolenie okresowe BHP nie rzadziej niż co 5 lat.

Szkolenie oświaty składa się z trzech części, zawiera testy okresowe i kończy się egzaminem. Jeśli egzamin wykaże co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi, uważa się go za zdany, a certyfikat można natychmiast wydrukować, zapisać lub wysłać pocztą elektroniczną. Jeśli liczba błędnych odpowiedzi przekroczy 50 %, egzamin będzie uznany za niezdany i certyfikat nie zostanie wydany. Jeśli nie zdałeś egzaminu, będziesz musiał zamówić powtórne szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy (odpłatnie).

Szybkość uczenia się w środowisku online jest indywidualna (zależy od szybkości czytania, wcześniejszej wiedzy itp.). Szkolenie można ukończyć w kilku częściach w dogodnym dla Ciebie czasie. Aby kontynuować naukę po przerwie, musisz ponownie zalogować się przy użyciu istniejących haseł. Po zalogowaniu nauka będzie kontynuowana od miejsca, w którym ostatnio przerwałeś.

Zdanie EGZAMINU z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Aby zdać egzamin, należy zdać wszystkie testy okresowe. Czas przeznaczony na zdanie egzaminu to dwie godziny.

Egzamin składa się z 30 pytań. Każde pytanie ma 4 możliwe warianty odpowiedzi, z których należy wybrać 1 poprawną odpowiedź.
Egzamin uważa się za zdany, jeśli liczba poprawnych odpowiedzi wynosi co najmniej 50 % na 100.

Niezdanie egzaminu będzie skutkowało zablokowaniem środowiska szkoleniowego i koniecznością ponownego zamówienia nowego szkolenia (odpłatnego).

Po zdaniu egzaminu środowisko szkoleniowe jest automatycznie blokowane, a ponowne przejście szkolenia z tymi samymi hasłami staje się niemożliwe.

I CZĘŚĆ
1.SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ I KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2.ZADANIA I UPRAWNIENIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
3.OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
4.OBOWIĄZKI PRACOWNIKA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
5.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM
6.SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

II CZĘŚĆ
7.CZYNNIKI ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY
8.FIZYCZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
9.BIOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
10.FIZJOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA ORAZ ZASADY ERGONOMII
11.PSYCHOSPOŁECZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA

III CZĘŚĆ
12.WYPADKI PRZY PRACY
13.CHOROBY ZAWODOWE
14.ANALIZA PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH
15.ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
16.BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
17.PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

 

„Dobre zdrowie jest kluczem do udanego biznesu” – wiele lat temu takie zdanie powiedział jeden z odnoszących największe sukcesy biznesmenów przemysłu chemicznego w Wielkiej Brytanii, Sir John Harvey-Jones (Imperial Chemical Industries).

Z tym stwierdzeniem nie można się nie zgodzić – na poziomie pracownika jego zdrowie ma ogromne znaczenie, aby codziennie z radością przychodził do pracy i z taką samą radością wracał do domu. Jeśli zdrowie pracownika cierpi z powodu wypadku przy pracy lub złych warunków, w wyniku czego pracownik traci zdolność do pracy, będzie to wielka tragedia nie tylko dla niego samego, ale także dla całej rodziny i bliskich. Zdrowy pracownik jest również o wiele bardziej korzystny dla przedsiębiorstwa: działa skutecznie, jest zmotywowany, wkłada więcej w sukces przedsiębiorstwa, niż pracownik cierpiący z powodu różnych problemów.

Organizacje, które cenią podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), zdają sobie sprawę ze związku między zarządzaniem ryzykiem, ogólnym stanem zdrowia i działalnością komercyjną. Takie świadome organizacje opracowują środki bezpieczeństwa i higieny pracy, zintegrowane z ogólnym modelem zarządzania, co zapewnia zaangażowanie pracowników w działalność przedsiębiorstwa, poprawę ich samopoczucia i udział w procesach pracy.

W środowisku pracy takie środki zakładają pewne przedsięwzięcia, których nie wymaga bezpośrednio Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej lub Kodeks pracy*, na przykład: reorganizacja pracy, zmniejszająca monotonię pracy i zwiększająca jej elastyczność, kampanie promujące zdrowie (wykłady na temat promocji zdrowia podczas przerw na odpoczynek, wykonywanie ćwiczeń rozciągających w pokoju wypoczynkowym pracowników itp.).

* Podstawowym aktem normatywnym regulującym zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ich warunki jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm, na mocy której praca jest chroniona przez państwo i każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (artykuły: 24, 33, 66, 67).

Ponadto Kodeks pracy https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf zawiera przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozdział X jest w całości poświęcony bezpieczeństwu i higienie pracy.

Dążymy do tego, aby wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce traktowały działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy jako pozytywny i naturalny proces. Niestety, rzeczywista sytuacja nie jest jeszcze na wysokim poziomie i są jeszcze takie przedsiębiorstwa, w których nawet minimalne wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są spełniane na siłę. Instytucja nadzorująca Państwowa Inspekcja Pracy (https://www.pip.gov.pl/pl/) w kontekście aktów prawnych, stwierdza najwięcej naruszeń w zakresie przeprowadzania analizy ryzyka środowiska pracy.

Liczba tych naruszeń gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat: w przedsiębiorstwie analiza ryzyka jest albo nieobecna, lub przeprowadzona z niedociągnięciami, albo wymaga uzupełnień i modernizacji, ponieważ nie odpowiada już zmienionemu środowisku pracy. Takie naruszenia występują w co trzecim sprawdzonym przedsiębiorstwie.

Istnieje również wiele naruszeń w zakresie szkolenia pracowników: inspektor pracy jest zmuszony do udokumentowania naruszeń, ponieważ podstawowy lub dodatkowy instruktaż i szkolenie pracowników w przedsiębiorstwie zostały przeprowadzone i zarejestrowane w niewłaściwy sposób.

Trzecią ważną grupą naruszeń jest obecność instrukcji bezpieczeństwa: inspektor pracy stwierdził brak sporządzonych i zatwierdzonych w przedsiębiorstwie instrukcji, dotyczących bezpieczeństwa wykonywanych prac i używanych środków pracy.

Aby wyeliminować niedociągnięcia, inspektorzy pracy mogą zawiesić działalność i/lub zakazać korzystania ze środków pracy. Korzystanie ze środków pracy jest zabronione najczęściej wtedy, gdy urządzenia zapewniające bezpieczeństwo pracy, urządzenia podnoszące lub środki pracy przewidziane do pracy tymczasowej na wysokości, nie spełniają wymagań lub jeśli prace są wykonywane za pomocą wadliwych narzędzi. Większość przypadków zawieszenia pracy ma miejsce w budownictwie, gdy nie zapewnia się bezpieczeństwa podczas prac na wysokości lub nie stosuje się środków ochrony indywidualnej. W pozostałych obszarach działalności w większości praca jest zawieszana w przypadkach, gdy urządzenia zapewniające bezpieczeństwo pracy (na przykład osłony ochronne) nie spełniają wymagań lub są usuwane ze sprzętu.

ZADANIE: O pracy Państwowej Inspekcji Pracy i środkach związanych ze środowiskiem pracy w przedsiębiorstwach, przeczytasz w sprawozdaniach rocznych. Sprawozdanie za rok 2019 dostępne jest tutaj:  Główny Inspektorat Pracy | Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy – 2019 (pip.gov.pl)

Stosunek do kultury bezpieczeństwa pracy pokazuje również liczba wypadków przy pracy, które miały miejsce w przedsiębiorstwach i instytucjach. Jeśli weźmiemy pod uwagę statystyki z ostatnich lat, można zobaczyć, że nastąpił wzrost liczby wypadków, w tym wypadków śmiertelnych i skutkujących poważnymi obrażeniami. (zob. Rysunek 1. i Rysunek 2.).

Rysunek 1. Zarejestrowane w Polsce wypadki przy pracy w latach 2017-2019.

Rysunek 2. Liczba wypadków śmiertelnych i skutkujących poważnymi obrażeniami oraz całkowita liczba ofiar wypadków przy pracy w latach 2017-2019.

Według szacunków, w Polsce liczba oficjalnie zgłoszonych wypadków przy pracy jest nieco niższa od faktycznej. W ciągu kilkudziesięciu lat liczba zgłoszonych wypadków przy pracy stale rosła (z nielicznymi wyjątkami). Nie oznacza to, że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach uległa znacznemu pogorszeniu w porównaniu z 1995 r. Raczej poprawiła się świadomość zarówno pracodawców, jak i pracowników, a wypadki przy pracy są ukrywane coraz rzadziej.

Chociaż za stworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy odpowiada pracodawca, ważną rolę odgrywa równie pracownik. W trosce o swoje zdrowie i bezpieczeństwo pracownik spełnia wymagania określone dla środowiska pracy bez dodatkowej motywacji ze strony pracodawcy. Taki pracownik jest gotowy do przedstawienia swoich sugestii w przypadku problemów lub wąskich gardeł w środowisku pracy. Jeżeli pracodawca zaopatruje pracownika w niezbędne środki ochrony indywidualnej (gdy przy pomocy innych środków nie jest możliwe przejęcie kontroli nad czynnikami zagrożenia środowiska pracy), pracownik z kolei zobowiązuje się do korzystania z tych środków.

 

Czym jest kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie?

Często mówi się o złej kulturze bezpieczeństwa, jeśli chodzi o skłonność pracowników do ignorowania wymagań bezpieczeństwa lub do zachowywania się w sposób niebezpieczny. Nie chodzi jednak tylko o pracowników – kształtowanie kultury bezpieczeństwa zaczyna się od kierownictwa przedsiębiorstwa i zależy od tego, jak bardzo ono ceni bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników. Organizację o wysokiej kulturze bezpieczeństwa charakteryzuje komunikacja oparta na wzajemnym zaufaniu, świadome rozumienie znaczenia bezpieczeństwa pracy i zaufanie do podjętych środków bezpieczeństwa.

Kultura bezpieczeństwa ma następującą złożoną definicję: „Zbiór wartości, pojęć i kompetencji całego personelu; sposób postępowania, który warunkuje przestrzeganie polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i wyraża się w zaangażowaniu i kompetencjach personelu w zakresie bezpieczeństwa”. Przy niskiej kulturze bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, przestrzeganie polityki bezpieczeństwa staje się mierne lub niewykonalne.

Mówiąc prościej: „Kultura bezpieczeństwa to właściwy sposób wykonywania wszystkich czynności w przedsiębiorstwie”.

Przedsiębiorstwo o wysokiej kulturze bezpieczeństwa:

 • Uznaje i omawia działania o wysokim ryzyku.
 • Tworzy swobodną atmosferę do zgłaszania naruszeń.
 • Jest gotowe, na poziomie kierowniczym, przeznaczyć środki na poprawę bezpieczeństwa.
 • Nawiązuje współpracę na każdym poziomie.

Przedsiębiorstwa o wysokiej kulturze bezpieczeństwa robią więcej, niż wymagają tego akty prawne: pracownicy są zachęcani do aktywnego uczestnictwa, wspierane jest konsultowanie się bezpośrednich kierowników ze swoimi pracownikami. W tym celu u pracowników rozwija się poczucie własnego udziału w procesach pracy na wszystkich poziomach, a także wykorzystywana jest unikalna wiedza pracowników o swoim miejscu pracy. Zaangażowanie pracowników może być przydatne przy ocenie ryzyka, projektowaniu miejsca pracy, pozyskiwaniu ergonomicznych środków pracy itp.

Przy organizacji działającego systemu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, dużą rolę odgrywa współpraca między różnymi stronami – tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy.

Komunikacja pracowników w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy powinna odbywać się przede wszystkim za pośrednictwem specjalisty odpowiedzialnego w przedsiębiorstwie za bezpieczeństwo i higienę pracy, a w razie potrzeby bezpośrednio z pracodawcą. Podobnie pracodawca może skontaktować się z pracownikami bezpośrednio lub drogą ustalania zadań dla specjalisty ds. środowiska pracy.

Zaangażowanie pracowników w działania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy ma ogromne znaczenie. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przeprowadziła w latach 2012-2013 we wszystkich krajach Unii Europejskiej kampanię „Zapobiegajmy ryzyku razem”, podczas której zachęcała i inspirowała pracodawców do większego zaangażowania pracowników w działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Główne hasło kampanii brzmiało: „Ostateczna odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem spoczywa na pracodawcach i kierownikach, ale bez aktywnego udziału pracowników nadzieja na sukces jest minimalna”. Kampania podkreśliła pozytywny przykład kierowników i właścicieli przedsiębiorstw przy jednoczesnym aktywnym udziale pracowników.

W jaki sposób pracownicy powinni komunikować się ze swoim pracodawcą?

Udział pracowników w promowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to prosty, dwustronny proces, w którym pracodawcy i ich pracownicy:

 • rozmawiają ze sobą;
 • wysłuchują siebie nawzajem;
 • kształtują opinie i dzielą się informacjami;
 • terminowo omawiają problemy;
 • uwzględniają pozycję każdego;
 • wspólnie podejmują decyzje;
 • ufają i szanują się nawzajem.

Pracownicy powinni być informowani, instruowani i szkoleni w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy. Należy także konsultować się z nimi w tej kwestii. Pełne zaangażowanie polega nie tylko na konsultowaniu – pracownicy i ich przedstawiciele powinni być również zaangażowani w podejmowanie decyzji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy liczba pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest określana przez pracodawcę z uwzględnieniem liczby pracowników, warunków pracy, zagrożeń zawodowych i ciężkości pracy. Składa się z oddzielnych jednostek organizacyjnych złożonych z jednej lub więcej osób.

 

Aby czytać dalej, musisz kupić szkolenie

Czytaj więcej…

Szkolenia BHP

Chcesz zamówić szkolenie?

Zarejestruj się jako użytkownik

Zarejestruj się

FILM SZKOLENIOWY:

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania