Zmiany w przepisach BHP 2024

Webszkolenie oferuje kompleksowe szkolenia BHP zgodne z najnowszymi przepisami. Nasze szkolenia są dostępne w formie online, co zapewnia naszym kursantom większą elastyczność i wygodę podczas nauki. Zachęcamy wszystkich pracodawców i pracowników do zapoznania się z nowymi przepisami BHP i do skorzystania z oferty szkoleń Webszkolenie!

Zmiany w przepisach BHP – podstawowe informacje

Zmiany w przepisach BHP - podstawowe informacje

Jedną z ważniejszych zmian w nowych przepisach BHP jest nowelizacja definicji stanowiska pracy z monitorem ekranowym. Obecnie obejmuje ona nie tylko stanowiska, w przypadku których praca przy monitorze ekranowym jest dominująca, ale również te, gdzie taka praca jest wykonywana co najmniej połowę dobowego czasu pracy.

Nowe przepisy dotyczą również szeregu innych zmian, takich jak:

 • określenie minimalnych wymiarów stanowiska pracy,
 • wprowadzenie wymagań dotyczących oświetlenia stanowiska pracy,
 • doprecyzowanie wymagań dotyczących wyposażenia stanowiska pracy,
 • wprowadzenie obowiązku zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych (w określonych przypadkach),
 • zwiększenie liczby szkoleń BHP z zakresu bezpieczeństwa pracy przy monitorze ekranowym.

Pracodawcy mają czas na dostosowanie się do nowych przepisów do 17 maja 2024 r.

Zmiany w prawie pracy 2024 – definicja stanowiska pracy

Zmiany wprowadzone w prawie pracy obejmują nową definicję stanowiska pracy. Ma ona znaczący wpływ na obowiązki pracodawców w zakresie higieny pracy i bezpieczeństwa na danym stanowisku pracy.

Zmiany w prawie pracy 2024 - definicja stanowiska pracy

Obecnie w zakres stanowiska pracy wchodzi:

 • Przestrzeń pracy: wymiary i układ pomieszczenia, oświetlenie, mikroklimat, urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych.
 • Wyposażenie podstawowe: monitory ekranowe, klawiatura, mysz lub inne urządzenie wskazujące, oprogramowanie z interfejsem użytkownika, krzesło i stół.
 • Wyposażenie dodatkowe: stacja dysków, drukarka, podnóżek, uchwyt na dokumenty, skaner.

Rozporządzenie ministra pracy precyzuje również definicję monitora ekranowego. Obejmuje ona teraz nie tylko komputery stacjonarne, ale również urządzenia przenośne, takie jak laptopy i tablety.

Zmiany w przepisach BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zmiany w przepisach BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

W trosce o komfort i bezpieczeństwo osób spędzających wiele godzin przed ekranem komputera, 17 listopada 2023 r. weszły w życie nowe przepisy BHP dotyczące stanowisk pracy z monitorami ekranowymi. Nowe regulacje obejmują zarówno osoby pracujące stacjonarnie, jak i zdalnie.

Oto najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach:

 1. Nowa definicja stanowiska pracy z monitorem ekranowym: Obejmuje ona teraz również te stanowiska, na których pracownik korzysta z komputera lub przenośnego sprzętu komputerowego co najmniej połowę dobowego czasu pracy.
 2. Szczegółowe wymagania dotyczące oświetlenia stanowiska pracy: Określone zostało minimalne natężenie oświetlenia ogólnego i miejscowego. Nowe przepisy zalecają również stosowanie oświetlenia naturalnego, o ile jest to możliwe.
 3. Określenie minimalnych wymiarów stanowiska pracy: Wymagana jest odpowiednia ilość wolnej przestrzeni wokół stanowiska pracy, aby pracownik mógł swobodnie się poruszać. Określona zostałą również minimalna wysokość blatu stołu i wysokość siedziska krzesła.
 4. Doprecyzowanie wymagań dotyczących wyposażenia stanowiska pracy: Według nowych wymogów, monitor ekranowy powinien spełniać określone parametry (m.in. w zakresie rozdzielczości i częstotliwości odświeżania obrazu). Pracodawca powinien zapewnić również ergonomiczną klawiaturę i mysz, aby zminimalizować ryzyko urazów nadgarstków.
 5. Wprowadzenie obowiązku zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych: Pracodawca musi pokryć koszty zakupu okularów lub soczewek, o ile pracownik nie posiada okularów korekcyjnych refundowanych przez NFZ.
 6. Zwiększenie liczby szkoleń z zakresu BHP przy monitorze ekranowym: Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom szkolenia BHP wstępne i okresowe. Szkolenia te powinny obejmować również zagadnienia związane z pracą zdalną przy monitorze ekranowym.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skorzystania z naszej oferty szkoleń BHP zgodnych z wprowadzonymi zmianami!

Stanowiska pracy wyposażone w monitor ekranowy – co to jest?

Stanowiska pracy wyposażone w monitor ekranowy to stanowiska, w których pracownicy wykonują swoje obowiązki zawodowe, wykorzystując do tego monitor ekranowy. Pojęcie to zostało zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Obecnie do stanowisk pracy wyposażonych w monitor ekranowy zalicza się zarówno te, gdzie praca przy monitorze jest dominująca, jak i te, gdzie taka praca jest wykonywana co najmniej połowę dobowego czasu pracy. Dotyczy to zarówno stanowisk stacjonarnych, jak i zdalnych.

Nowe obowiązki pracodawcy – szkła kontaktowe i okulary

Nowe przepisy BHP nakładają na pracodawców szereg dodatkowych obowiązków. Jednym z nich jest konieczność zapewnienia pracownikom nie tylko okularów, ale również szkieł kontaktowych, jeśli ich używanie jest niezbędne do pracy przy monitorze ekranowym.

Nowe obowiązki pracodawcy - szkła kontaktowe i okulary

Pracodawca musi pokryć koszty zakupu okularów lub soczewek, o ile pracownik nie posiada okularów korekcyjnych refundowanych przez NFZ. Warunkiem otrzymania dofinansowania są wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, które potwierdzają potrzebę korekcji wzroku pracownika.

Ile czasu mają pracodawcy na wdrożenie zmian?

Pracodawcy mają 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów BHP dotyczących organizacji stanowisk pracy z monitorami ekranowymi. Termin ten mija 17 maja 2024 r.

Aktualne przepisy prawa pracy dot. szkoleń BHP

Aktualne przepisy prawa pracy dotyczące szkoleń BHP nakładają na pracodawców szereg obowiązków w zakresie zapewnienia pracownikom odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy te określają m.in.:

 • rodzaje szkoleń BHP i ich częstotliwość,
 • program szkoleń BHP dostosowany do specyfiki pracy,
 • wprowadzanie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla różnych stanowisk pracy,
 • wytyczne dotyczące pracowników zatrudnionych w trybie pracy stacjonarnej i zdalnej,
 • uprawnienia osób prowadzących szkolenia BHP.

Po stronie pracodawcy leży obowiązek zapewnienia pracownikom szkoleń BHP wstępnych i okresowych. Szkolenia te mają na celu zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy oraz z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy.

Webszkolenie posiada w swojej ofercie duży wybór kursów BHP zgodnych z najnowszymi przepisami. Kursy te są dostępne online, co pozwala pracownikom na odbycie szkolenia w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

W jakich przypadkach szkolenie BHP nie jest obowiązkowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wszystkie nowo zatrudnione osoby muszą przechodzić szkolenia BHP. Nie są one obowiązkowe w przypadku pracowników, którzy:

 • Obejmują to samo stanowisko pracy w tym samym zakładzie pracy, bezpośrednio po wygaśnięciu lub rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę.
 • Posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP, wydane w związku z poprzednim zatrudnieniem, jeśli zakres tematyczny obejmował zagadnienia wymagane programem szkolenia na nowym stanowisku pracy.
 • Odbyli szkolenie okresowe BHP na stanowisku o podobnym charakterze, a program szkolenia obejmował zagadnienia wymagane dla stanowiska, na którym są obecnie zatrudnieni.
 • Są obecnie zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych, a ich pracodawca został zakwalifikowany do grupy zawodowej o nie wyższej niż trzeciej kategorii ryzyka.

Kto może prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2024?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia BHP mogą być organizowane i prowadzone przez:

 • pracodawców,
 • pracownika wyznaczonego przez pracodawcę, który posiada odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP,
 • jednostki organizacyjne zajmujące się prowadzeniem działalności szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto musi przejść szkolenie BHP?

Szkolenia z zakresu BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Obejmują one zarówno szkolenie wstępne, które każdy pracownik musi przejść przed dopuszczeniem do pracy, jak i szkolenia okresowe, odbywane z różną częstotliwością w zależności od stanowiska i kategorii ryzyka.

Szkolenia te obejmują zarówno ogólne zagadnienia BHP, jak i szczegółowe kwestie związane z danym stanowiskiem pracy. Oprócz szkoleń wstępnych i okresowych, pracodawca może organizować swoim pracownikom również inne, dodatkowe szkolenia BHP np. z obsługi maszyn czy zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nowe przepisy BHP także dla pracowników zdalnych

Nowe przepisy BHP także dla pracowników zdalnych

Nowe przepisy BHP obejmują również osoby wykonujące pracę zdalną. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zdalnego pracownika oraz zapewnienia mu niezbędnych środków ochrony, nawet jeśli korzysta on z prywatnego sprzętu. Pracodawca musi również pokryć koszty związane z BHP, np. zakup soczewek kontaktowych lub okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym.

Obowiązki i zadania pracownika w zakresie BHP w 2024 roku

Nie tylko pracodawcy, ale również pracownicy muszą przestrzegać obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Do najważniejszych z nich należą:

 • zapoznanie się z instrukcjami BHP i stosowanie się do nich,
 • dbanie o porządek i bezpieczeństwo na swoim stanowisku pracy.
 • informowanie przełożonego o ewentualnych zagrożeniach.

Przestrzeganie tych zasad jest niezwykle ważne, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo i zdrowie nie tylko samego pracownika, ale także jego kolegów i koleżanek z pracy.

Zachęcamy do skorzystania z oferty Webszkolenie. Nasze kursy BHP są w pełni zgodne z nowymi przepisami i prowadzone przez doświadczonych wykładowców, którzy stale aktualizują swoją wiedzę i dzielą się nią z naszymi kursantami.

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania