Szkolenie BHP młodocianych

Czy wiesz, że zatrudnienie pracownika młodocianego wymaga szczególnego przygotowania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy? Dowiedz się, jakie są obowiązki pracodawcy w dziedzinie BHP i jakie prace mogą wykonywać młodociani zatrudnieni.

Kim jest pracownik młodociany?

Kodeks pracy określa pracowników młodocianych jako osoby, które ukończyły 15 lat, ale nie przekroczyły 18 wieku życia.

Zatrudnianie pracowników młodocianych jest legalne, jednak musi on spełniać pewne warunki:

 • mieć ukończoną szkołę podstawową,

 • posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Pracę młodocianych obejmują specjalne regulacje i ograniczenia dotyczące między innymi wymiaru godzin pracy czy rodzaju obowiązków. Wymagają też odpowiednich środków ostrożności, aby zadbać o bezpieczne warunki wykonywania pracy, dlatego też podlegają szkoleniu BHP. Osobę między 15, a 18 rokiem życia można zatrudnić do wykonywania lekkich prac i do przygotowania zawodowego w ramach umowy o pracę lub na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu zawartą pomiędzy szkołą a pracodawcą.

Szkolenie BHP dla młodocianych

To na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia szkolenia BHP dla młodocianych.

Przy zatrudnianiu pracowników młodocianych to szczególnie ważne, żeby przygotować ich do właściwego wykonywania pracy i zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy. W ramach szkolenia BHP pracowników młodocianych poruszane są takie zagadnienia jak:

 • omówienie istotnych przepisów prawnych dotyczących zatrudniania młodocianych oraz ich praw i obowiązków w miejscu pracy,

 • informacje o ogólnych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy, obejmujących na przykład unikanie zachowań ryzykownych i stosowanie środków ochrony osobistej,

 • zasady dotyczące czasu pracy, przerw i odpoczynku,

 • szkolenie w zakresie postępowania w przypadku wypadków lub innych sytuacji awaryjnych.

Czy szkolenie BHP dla młodocianych jest obowiązkowe?

To, czy przeprowadzenie szkolenia jest obowiązkowe, zależy od rodzaju zatrudnienia młodocianego pracownika. Jeśli wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, to zasady i to, po czyjej stronie leży obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP, powinny zostać zawarte w umowie.

Natomiast jeśli został zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, to tak jak każdy inny pracownik podlega obowiązkowemu szkoleniu wstępnemu przed przystąpieniem do pracy i szkoleniu okresowemu w odpowiednich odstępach czasu.

Szkolenia BHP wstępne dla młodocianych

Zobacz darmową próbkę szkolenia

Wstępne szkolenia BHP mają na celu wprowadzenie nowego pracownika w zasady BHP obowiązujące w danym miejscu zatrudnienia.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, przed dopuszczeniem młodocianego pracownika do pracy trzeba zapewnić mu szkolenie w zakresie BHP, w którym zostanie mu przedstawiona ocena ryzyka zawodowego i zdobędzie wiedzę o zasadach ochrony na danym stanowisku.

Młodociani zatrudnieni do pracy zdalnej, mają możliwość odbycia szkoleń online, korzystając na przykład z kursów Webszkolenie. To świetne rozwiązanie pozwalające dostosować czas nauki do indywidualnych możliwości i zaoszczędzić czas na dojazdy na szkolenie.

Szkolenie BHP okresowe dla młodocianych

Okresowe szkolenia BHP są ważnym narzędziem dbania o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w miejscu pracy. Są też wymagane przez Kodeks Pracy. Pracodawcy powinni regularnie organizować te szkolenia, dostosowując je do specyfiki swojego zakładu pracy i uwzględniając wszelkie zmiany w środowisku pracy.

Szkolenie okresowe ma na celu odświeżenie i aktualizację wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny wykonywanej pracy. By je zorganizować, można skorzystać z pomocy specjalistów zajmujących się przeprowadzaniem szkoleń z zakresu BHP lub wykupić kurs BHP online na platformie Webszkolenie.

Zakres szkolenia okresowego obejmuje:

 • zapoznanie z aktualizacjami przepisów i procedur,

 • analizę wypadków i incydentów,

 • dokonanie oceny ryzyka na danym miejscu pracy, na określonym stanowisku,

 • omówienie zasad korzystania ze środków ochrony osobistej,

 • szkolenie z zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych, w tym przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy.

Ogólne warunki pracy dla pracownika młodocianego

Wśród warunków zatrudnienia młodocianego jest zapewnienie mu opieki i pomocy w zakresie wykonywanych zadań. W tym celu należy zapoznać pracownika z jego obowiązkami i prawami, a także zagwarantować mu niezbędne szkolenia. Pracownikom młodocianym można również przydzielić opiekuna, który będzie dla nich dostępny w sytuacjach, w których będą potrzebowali pomocy.

Pracownicy młodociani podlegają również ubezpieczeniom społecznym w takim samym stopniu, jak pracownicy etatowi i muszą wykonać badania lekarskie, po których otrzymają świadectwo lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia pracy.

Zatrudnienie pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego

Młodociany może zostać zatrudniony w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, a także w celu przygotowania zawodowego, jako nauka zawodu. W ramach przygotowania zawodowego młodociany uczy się 36 miesięcy i obejmuje to naukę praktyczną i teoretyczną.

Pracodawca, który zatrudnia młodocianych w ramach praktycznej nauki zawodu, musi:

 • stworzyć regulamin pracy z punktem w sprawie wykazu prac wzbronionych,

 • przygotować wykaz rodzajów prac i stanowisk dla pracowników młodocianych,

 • przygotować wykaz lekkich prac dla młodocianych zatrudnionych do wykonywania innego rodzaju pracy niż w celu przygotowania zawodowego.

Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy u młodocianego

Pracodawca ma obowiązek zapewnić w pracy młodocianego odpowiednie stanowisko, wyposażone zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi też udostępnić mu niezbędne środki ochrony osobistej, takie jak odzież i obuwie robocze.

Czas pracy młodocianych

Ustalając grafik, do czasu pracy młodocianego wlicza się liczbę zajęć w szkole w ciągu tygodnia.

Pracownik młodociany nie może pracować więcej niż 8 godzin dziennie (osoby do 16. roku życia nie więcej niż 6 godzin dziennie), a w dniach, w których uczęszcza też na zajęcia szkolne, nie może być większy niż 2 godziny. Natomiast tygodniowy wymiar pracy nie może przekraczać 12 godzin,

O czym jeszcze należy pamiętać:

 • zakład pracy musi zapewnić pracownikowi młodocianemu 30-minutową przerwę, jeśli wykonuje swoje obowiązki powyżej 4,5 godziny,

 • pracownicy młodociani nie mogą pracować między godziną 22, a 6,

 • przysługuje im 14 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ramach przerwy dobowej oraz 48 godzin w ramach przerwy tygodniowej.

Szkolenie BHP dla młodocianych online z firmą Webszkolenie

Szkolenie BHP dla młodocianych online to wygodna i efektywna forma zdobywania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Tym bardziej w przypadku młodzieży, która spędza dużą część swojego wolnego czasu przed komputerem. Zorganizowanie młodym pracownikom szkolenia online nie tylko zapewni im wartościową wiedzę i dostęp do kursu z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, ale też wpisze się w ich możliwości.

Webszkolenie oferujemy elastyczność w planowaniu czasu nauki. Szkolenie online dostępne jest 24/7, co pozwala dostosować naukę do swojego harmonogramu i uczyć się wtedy, kiedy jest to najwygodniejsze. Po pomyślnym zakończeniu szkolenia przekazujemy oficjalny certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający zdobyte kompetencje i gotowość do bezpiecznej pracy.

Zamów szkolenie online
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania