Szkolenie BHP w małej firmie - Kompleksowy przewodnik

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kluczowy element funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży. W poniższym artykule znajdziesz kompleksowy przewodnik dotyczący szkolenia BHP w małej firmie, z którego dowiesz się jak organizować szkolenie, jaka jest obowiązkowa dokumentacja, a także jakie są konsekwencje nieprzeprowadzenia szkolenia BHP.

Czym jest BHP i dlaczego jest tak ważne w małej firmie?

BHP dotyczy metod bezpiecznego wykonywania pracy. Obowiązek organizowania szkoleń BHP leży po stronie pracodawcy. Przeprowadzenie go jest istotne nie tylko ze względu na spełnienie wymagań prawnych. To także element dbania o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz ochronę przed ryzykiem wypadków i ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z pracą.

Obowiązki BHP w małej firmie

W małej firmie, tak samo jak w większych przedsiębiorstwach, istnieje szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dotyczą one zarówno pracodawcy, jak i pracowników.

Obowiązkiem pracodawcy według kodeksu pracy jest:

 • Opracowanie i wdrożenie polityki BHP, która określa cele i standardy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.
 • Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego, w ramach której zidentyfikowane zostaną potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników w miejscu pracy. Na podstawie tej oceny pracodawca powinien opracować plan działań mający na celu minimalizację zagrożeń pracy.
 • Zapewnienie odpowiednich środków ochrony przed zagrożeniami, takich jak kaski, okulary ochronne, rękawice czy obuwie ochronne.
 • Zapewnienie odpowiedniego szkolenia BHP dla pracowników, dostosowanego do konkretnej działalności firmy i zagrożeń z nią związanych. Nowi pracownicy powinni być szkoleni na początku zatrudnienia, a istniejący pracownicy powinni regularnie odświeżać swoją wiedzę.
 • Regularne monitorowanie i ocena stanu BHP w firmie oraz przeprowadzanie audytów, by upewnić się, że przestrzegane są wszystkie procedury i przepisy z nim związane.
 • Zapewnienie odpowiednich warunków pracy, w tym odpowiedniego oświetlenia, wentylacji, ergonomii miejsc pracy i dostępu do środków przeciwwybuchowych tam, gdzie jest to wymagane.

Natomiast wśród obowiązków pracownika można wymienić:

 • Przestrzeganie przepisów i procedur BHP, w tym noszenia odpowiednich środków ochrony osobistej.
 • Zgłaszanie zagrożeń i incydentów oraz informowanie o wszelkich problemach związanych z warunkami pracy.
 • Udział w szkoleniach BHP.
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy swoje i innych, co oznacza unikanie działań, które mogą prowadzić do wypadków lub zagrożeń.

Organizacja szkoleń BHP w małej firmie

Organizacja szkoleń BHP to obowiązek leżący po stronie pracodawcy. W ramach niego pracodawca musi posiadać odpowiednie dokumenty związane z BHP, wybrać formę (instruktaż, kurs, seminarium lub samokształcenie kierowane) i program szkolenia, dopasowany do indywidualnych potrzeb firmy i branży.

Czy szkolenie musi być przeprowadzone w pracy? Nie zawsze. Forma samokształcenia kierowanego pozwala na realizację kursu w trybie zdalnym – online. To efektywny sposób na dostarczenie pracownikom niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza w czasach, gdy wiele firm przenosi się do środowiska pracy zdalnej.

Szkolenia BHP dla pracodawcy i pracownika

Obowiązki związane z BHP są różne dla pracodawcy i dla pracownika. Ma to związek z odmiennymi rolami i odpowiedzialnością, jaką mają obie strony.

Szkolenia BHP dla pracodawcy skupiają się na ogólnym zrozumieniu przepisów prawnych, obowiązków i odpowiedzialności w zakresie BHP, takiej jak zarządzanie ryzykiem. Służą też dobremu zaznajomieniu z planami działania w przypadku wypadków oraz procedurami ewakuacji w razie pożaru lub innych zagrożeń. Pracodawcy mają też obowiązek prowadzenia dokumentacji BHP.

Natomiast szkolenia pracownika skupiają się na konkretnej wiedzy i umiejętnościach potrzebnych do bezpiecznego wykonywania zadań w miejscu pracy. Pracownicy uczą się konkretnych zachowań i praktyk, które pomagają unikać wypadków i urazów, są również szkoleni w zakresie procedur ewakuacji, pierwszej pomocy oraz reagowania w sytuacjach awaryjnych. Wyróżnia się:

 • szkolenie wstępne, które obejmuje ogólne zasady BHP dla zatrudnionego pracownika oraz zapoznanie go z ryzykiem związanym z jego miejscem pracy,
 • szkolenie w zakresie konkretnych zagrożeń (np. obsługi maszyn, korzystania z substancji chemicznych, bezpiecznego podnoszenia ciężarów), a także w zakresie raportowania i reagowania na zagrożenia pracy,
 • szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony osobistej, takich jak kaski, okulary ochronne, rękawice i obuwie ochronne,
 • znajomość procedur ewakuacji i pierwszej pomocy,
 • szkolenia okresowe, mające na celu odświeżanie wiedzy.

Zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy pomaga zachować spokój i zapewnia bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenia wstępne: co musisz wiedzieć

Szkolenia wstępne ma zaznajomić nowych pracowników z zagrożeniami i ryzkiem występujących w ich miejscu pracy. Obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny dotyczy podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy, takich jak: ogólne procedury bezpieczeństwa, stosowanie środków ochrony osobistej, zasady pierwszej pomocy, identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy, procedury ewakuacji i reagowania na sytuacje awaryjne.

Zakres szkolenia BHP w zakładzie pracy powinien być dostosowany do profilu działalności konkretnej firmy, jej specyficznych zagrożeń i procedur.

Jeśli nowi pracownicy zajmują stanowiska biurowe lub administracyjne i pracują zdalnie, lub w trybie hybrydowym, możliwe jest odbycie szkolenia BHP w formie online.

Szkolenie okresowe dla pracowników firmy

Szkolenie okresowe dla pracowników jest istotnym elementem, który ma na celu utrwalić wiedzę, a także dostosować ją do zmieniających się procedur i przepisów dotyczących BHP. Według przepisów BHP dla firm, pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Czy pracodawca może prowadzić szkolenia wstępne/okresowe? Tak, jeśli posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje z zakresu. Dla pewnych tematów i branż może być konieczne posiadanie specjalistycznej wiedzy. W takiej sytuacji pomocny może okazać się zewnętrzny specjalista ds. BHP.

Jeżeli potrzebujesz zorganizować szkolenie BHP okresowe – zapoznaj się z ofertą Webszkolenie.

Obowiązkowa dokumentacja BHP w małej firmie

Dokumenty w małej firmie, które są potrzebne do spełnienia obowiązków związanych z przepisami BHP małej firmy, obejmują:

 • dokumentację wypadkową – np. księga wypadków i indydentów,
 • wykazy – np. inwentarz środków ochrony osobistej (SOO),
 • rejestry – np. księga ewidencji pracowników uprawnionych do pracy na wysokości,
 • zarządzenia pracodawcy – np. dokumentacja dotycząca oceny ryzyka zawodowego.
 • wyniki przeglądów i pomiarów -np. księga kontroli i przeglądów technicznych sprzętu i maszyn,
Zobacz darmową próbkę szkolenia

Obowiązkowa dokumentacja BHP w firmie to również księga instrukcji BHP, ewidencja odbytych szkoleń BHP, zasady i procedury awaryjne, czy też polityka BHP i instrukcje BHP.

Obowiązkowa dokumentacja BHP w firmie

Wymagania co do prowadzenia dokumentacji BHP różnią się w zależności od rodzaju działalności firmy oraz branży, w której działa. Ważne jest, aby dostosowywać dokumentację do zmieniających się przepisów.

W miarę możliwości warto korzystać z pomocy specjalistów ds. BHP lub zewnętrznych ekspertów w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

Dokumenty związane ze szkoleniami BHP

W ramach dokumentów zawierających informacje dotyczące szkoleń BHP pracodawca powinien posiadać:

 • Księgę Obecności na Szkoleniach BHP, w tym zarówno na szkolenia wstępnych, jak i okresowych.
 • Ewidencję odbytych szkoleń BHP, czyli rejestr szkoleń okresowych i ewidencja odbytych kursów BHP dla pracowników.
 • Dokumentację związaną z programem szkoleń BHP, zawierającą między innymi plany szkoleń i materiały szkoleniowe.

Obowiązkowe BHP w jednoosobowej firmie

BHP w jednoosobowych działalnościach gospodarczych są mniej skomplikowane niż w większych przedsiębiorstwach.

Samozatrudnienie a szkolenia BHP

Informacje dotyczące szkoleń BHP dla osób samozatrudnionych mówią jasno, że jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, nie ma obowiązku wykonywania zadań BHP. Nie musi więc przechodzić szkoleń BHP, tworzyć instrukcji stanowiskowych, czy też sporządzać karty oceny ryzyka zawodowego.

Sytuacja zmienia się, gdy przedsiębiorca prowadzony jednoosobową działalność zdecyduje się na zatrudnienie pracownika. Należy wtedy przeprowadzić szkolenie BHP dla zatrudnionego pracownika i wprowadzić procedury BHP do specyfiki działalności.

Jakie są konsekwencje nieprzeprowadzenia szkolenia BHP?

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP jest obowiązkiem pracodawcy. Zaniedbania w zakresie przestrzegania przepisów związanych z BHP może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników.

To między innymi kary finansowe i odpowiedzialność cywilna. W ramach niej, zatrudnieni, którzy ulegli wypadkowi w miejscu pracy, a nie mieli zapewnionego odpowiedniego szkolenia, mogą domagać się odszkodowania od pracodawcy lub pokrycia kosztów leczenia.

Szkolenia BHP mała firma – dopasuj szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy z Webszkolenie!

Kup szkolenie BHP dla pracowników i pracodawców zgodne z przepisami BHP w zakładzie pracy od Webszkolenie i zapewnij bezpieczeństwa i higienę pracy w swojej firmie!

Webszkolenie oferuje kursy i szkolenia online, dostosowane do specyfiki pracy w na różnych stanowiskach, w różnych branżach. Platforma Webszkolenie jest intuicyjna i łatwa w obsłudze, dzięki czemu pracownicy mogą łatwo rozpocząć proces szkolenia.

Zapewnij bezpieczne warunki pracy w swojej małej firmie i zminimalizuj ryzyko wypadków. Kup szkolenie BHP od Webszkolenie i podnieś standardy bezpieczeństwa w swojej firmie już teraz!

Zamów szkolenie online
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania