Zmiany w szkoleniach BHP w 2024

2023 rok przyniósł zmiany przepisów i szkoleń BHP. To między innymi wynikający z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego powrót obowiązkowych badań lekarskich czy zmiany dotyczące szkoleń realizowanych zdalnie. W jaki jeszcze sposób zmieniły się obowiązki pracodawców i pracowników w dziedzinie BHP?

Aktualne przepisy prawa pracy dot. szkoleń BHP

Pracodawcy obarczeni są szeregiem obowiązków mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników. Według aktualnych przepisów prawa, pracodawca:

 • musi organizować regularne szkolenia pracowników z zakresu BHP,

 • ma obowiązek zapoznania pracowników z obowiązującymi przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanej przez nich pracy,

 • powinien dostarczyć pracownikom szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na ich stanowiskach,

 • musi nieodpłatnie dostarczyć pracownikom odpowiednie środki ochrony osobistej i poinformować ich o sposobach ich używania.

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 r.

Podczas pandemii szkolenia BHP mogły odbywać się w 100% zdalnie, zawieszono też obowiązkowe badania lekarskie. Natomiast od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, tj. od 1 lipca 2023 roku wróciły zasady obowiązujące przed pandemią.

Dla pracodawców i pracowników oznacza to konieczność wykonania zaległych szkoleń i badań lekarskich w ciągu 180 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Warto zaznaczyć, że możliwość odbywania szkoleń wstępnych BHP online została ograniczona. Od 1 lipca w takiej formie mogą je wykonywać tylko pracownicy administracyjno-biurowi, którzy są zatrudnieni w formie zdalnej lub hybrydowej. Szkolenia okresowe mogą dalej odbywać się w formie zdalnej.

Kto musi przejść szkolenie BHP?

Zobacz darmową próbkę szkolenia

Wymóg przeprowadzania szkoleń BHP dotyczy prawie wszystkich pracowników, niezależnie od branży czy rodzaju wykonywanej pracy. Obejmuje to osoby zatrudnione na stałe, pracujące tymczasowo, na umowę zlecenie czy też wolontariuszy.

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy składa się ze szkolenia wstępnego, które obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy oraz szkolenia okresowego, które ma na celu odświeżanie i aktualizowanie wiedzy pracowników.

Instruktaż ogólny w ramach wstępnego szkolenia BHP muszą odbyć:

 • osoby rozpoczynające pracę w nowym miejscu,

 • studenci realizujący staż,

 • uczniowie, którzy odbywają praktykę zawodową.

Natomiast obowiązkowi odbycia szkoleń okresowych podlegają:

W jakich przypadkach szkolenie BHP nie jest obowiązkowe?

Istnieją pewne przypadki, w których szkolenie BHP nie jest wymagane. Zwolnione są osoby posiadające aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego lub odbyły szkolenie dla innej grupy stanowisk, o podobnym programie szkolenia, jaki obowiązuje na obecnym stanowisku.

Kto może prowadzić szkolenia BHP w 2024?

Przeszkolenie pracownika z zakresu BHP można przeprowadzić na kilka sposobów:

 • W formie online poprzez udostępnienie platformy e-learningowej ze szkoleniem BHP.

 • Korzystając ze wsparcia specjalistów BHP, czyli osób posiadających wykształcenie i doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Zatrudniając zewnętrznych instruktorów.

 • Samodzielnie przez pracodawcę, jeśli posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.

 • Przez pracowników wewnętrznych pełniących funkcje związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie, np. koordynatorzy BHP.

Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń BHP od Webszkolenie. Oferujemy kursy dostosowane do specyfiki różnych branż, między innymi dla pracowników oświaty, służby medycznej, kierowców, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników służby BHP czy branży beauty. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą tutaj.

Zakup kursu od Webszkolenie to gwarancja otrzymania szkolenia zgodnego z obowiązującymi przepisami, przygotowanego przez specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownik służby BHP – w jakich miejscach należy zatrudnić Służbę BHP?

Zadaniem służby BHP jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w miejscu zatrudnienia. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, pracodawca ma obowiązek zatrudnić służbę BHP w zależności od liczby zatrudnionych pracowników oraz poziomu zagrożeń występujących w danym zakładzie.

Jeśli w organizacji zatrudnionych jest do 100 pracowników, to funkcję służby BHP może pełnić pracownik wykonujący oprócz tego też inne obowiązki lub zewnętrzny specjalista BHP. Jeśli w firmie zatrudnionych jest od 100 do 600 osób, to wymaga się utworzenia minimum jednego stanowiska dla służby BHP. Natomiast w firmach, w których pracuje powyżej 600 pracowników należy zatrudnić osobę odpowiedzialną za służbę BHP w pełnym wymiarze godzin i przyjmować kolejną na każde 600 pracowników.

Przykładem miejsc, w których bardzo często zatrudnia się służbę BHP są przedsiębiorstwa przemysłowe, zakłady produkcyjne, fabryki, zakłady przetwórcze, place budowy czy przedsiębiorstwa transportowe. To miejsca szczególnie narażone na czynniki szkodliwe i zagrożenia wynikające z procesów produkcyjnych, wykorzystywaniem substancji chemicznych czy pracami budowlanymi.

Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń BHP 2024

Z dniem 1 lipca 2023 odwołano stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym wróciły zasady dotyczące szkoleń BHP sprzed stanu epidemii.

Szkolenie okresowe BHP 2024

Szkolenia okresowe mają za zadanie odświeżanie i aktualizowanie wiedzy na temat zagrożeń i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy. Ten rodzaj szkolenia kończy się egzaminem. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Termin przeprowadzenia szkolenia okresowego od momentu rozpoczęcia wykonywania pracy wynosi:

 • do 6 miesięcy dla kierowników, mistrzów i brygadzistów,

 • do 12 miesięcy dla pozostałych pracowników.

Przeprowadzenie szkoleń okresowych powinno być powtarzane co najmniej raz w trakcie roku w przypadku stanowisk obarczonych wieloma czynnikami ryzyka). W przypadku wykonywania pracy na stanowisku robotniczym wymaga się powtarzania kursu raz na 3 lata, dla osób wykonujących prace administracyjno-biurowe raz na 6 lat, a dla pozostałych minimum raz na 5 lat.

Szkolenie wstępne BHP 2024

Szkolenia wstępne muszą być zrealizowane przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku i składają się na nie instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.

Celem szkolenia wstępnego jest zaznajomienie pracownika z przepisami bezpieczeństw i higieny pracy, które są zawarte w Kodeksie Pracy. Wymagane jest potwierdzenie odbycia instruktażu ogólnego na karcie szkolenia wstępnego.

Natomiast instruktaż stanowiskowy ma zapoznać pracowników z zagrożeniami na danym stanowisku, ryzykiem zawodowym i zasadami bezpieczeństwa.

Zmiany w przepisach BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

W wyniku rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023r., zmieniono rozporządzenie dotyczące BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Obowiązują nowe przepisy BHP, które szczegółowo regulują zasady zapewnienia pracownikom ergonomicznych miejsc pracy przy stanowiskach z monitorami ekranowymi. Zgodnie z nimi, pracownik może ubiegać się między innymi o:

 • refundację nie tylko okularów korekcyjnych, ale też szkieł kontaktowych,

 • zakup podnóżka,

 • zakup podstawki pod monitor komputera.

Czy szkolenia BHP mogą odbywać się online w 2024?

Od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego zmieniły się zasady co do przeprowadzania szkoleń online. Obecnie szkolenia wstępne w trybie zdalnym mogą odbyć tylko osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych, pracujący zdalnie lub hybrydowo.

Natomiast szkolenie okresowe może być przeprowadzane online, co daje uczestnikom większą swobodę, naukę w dogodnym miejscu i czasie, a także dostęp do materiałów szkoleniowych o każdej porze.

Obowiązki pracownika w zakresie BHP w 2024 roku

Do najważniejszych obowiązków pracowniczych należy uczestnictwo w szkoleniach BHP oraz znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w danym miejscu pracy.

Pracownik musi przestrzegać obowiązujące procedury bezpieczeństwa i korzystać ze środków ochrony osobistej. Osoba zatrudniona powinna też dbać o porządek w miejscu pracy oraz zgłaszać zaistniałe incydenty i wypadki.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w 2024 roku

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie i utrzymanie bezpiecznych warunków pracy poprzez eliminację potencjalnych zagrożeń i ryzyk.

Pracodawcy muszą też zapewniać pracownikom odpowiednie środki ochrony osobistej potrzebne do wykonywania obowiązków na danym stanowisku, to również po ich stronie leży regularne organizowanie szkoleń BHP.

Co grozi za nieprzestrzeganie zasad BHP?

Nieprzestrzeganie zasad BHP może mieć różne konsekwencje zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawcy. To przede wszystkim narażenie na niebezpieczeństwo i zwiększenie ryzyka wystąpienia wypadku.

Pracodawca może też nałożyć na pracownika kary dyscyplinarne: upomnienia, zawieszenia, a w skrajnych przypadkach nawet zwolnienie z pracy jeśli pracownik systematycznie narusza zasady bezpieczeństwa. Pracownik może też ponieść odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez nieprzestrzeganie zasad BHP szkody.

Natomiast nieprzestrzeganie zasad BHP po stronie pracodawcy może skutkować nałożeniem na niego kar finansowych, pociągnięciem do odpowiedzialności karnej czy nałożeniem sankcji administracyjnych takich jak na przykład zakaz prowadzenia działalności. Jeśli podczas pracy dojdzie do wypadku, pracodawca może być zobowiązany do wypłaty odszkodowania dla pokrzywdzonego pracownika.

Przejdź szkolenie BHP w 2024 z Webszkolenie!

Zadbaj o wiedzę z zakresu bezpieczeństwa z Webszkolenie! Udostępniamy kursy BHP online, dostosowane do specyfiki pracy w danej branży i na określonym stanowisku. Oferujemy szkolenia BHP online dla pracodawców, kierowników, kierowców a także pracowników oświaty, służy BHP, administracyjno-biurowych, medycznych, handlowych, kosmetycznych, robotniczych.

Z naszym szkoleniem online można uczyć się w dowolnym miejscu i czasie. Nie ma sztywnego harmonogramu i terminów stacjonarnych spotkań – to kurs dostosowuje się do uczestników. Taka forma nauki pozwala im zaoszczędzić czas.

Nasze szkolenia są zgodne z zasadami zawartymi w kodeksie pracy, a po ich ukończeniu uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę. Zadbaj o przestrzeganie przepisów, zapewnij pracownikom wymaganą wiedzę i wywiąż się z obowiązku odbycia szkolenia BHP bez wychodzenia z domu czy biura!

Zamów szkolenie online
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania